Voorwaarden

Actievoorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Scheidsrechter van het Jaar verkiezing 2023 - 2024. De verkiezing wordt georganiseerd door ARAG en de KNVB. Alle stemmers en genomineerden verklaren zich akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden.

Definities
1. Algemene voorwaarden: onderhavige voorwaarden.
2. Stemmer: de natuurlijke persoon die een stem uitbrengt.
3. Genomineerden: in Nederland gevestigde scheidsrechters
4. Gedragscode Promotionele Kansspelen: de gedragscode zoals in werking getreden op 1 januari 2014.
5. Prijzen: De te winnen prijzen zoals omschreven op de Internetsite:
6. Prijswinnaar: de stemmer die conform de Algemene voorwaarden een Prijs wint.
7. Internetsite: www.scheidsrechtervanhetjaar.nl
8. De verkiezing: de Scheidsrechter van het Jaar verkiezing seizoen 2023/2024.

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de verkiezing als genomineerde, op het uitbrengen van een stem en ieder gebruik van de internetsite.

Deelname en stemmen is gratis
Deelname aan de verkiezing is gratis voor zowel genomineerden als voor stemmers. Deelname is voor personen van alle leeftijden. Indien je 16 jaar of jonger bent dien je goedkeuring van deelname van een ouder/verzorgd te krijgen. Daarnaast dienen personen een vast woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Controle vindt plaats op het moment dat de top 12 van elke categorie bekend is en wordt door middel van e-mail en/of telefonisch contact geverifieerd.

De prijzen
Door een stem uit te brengen wordt kans gemaakt op de volgende prijzen:

  1. De titel ‘Scheidsrechter van het Jaar - seizoen 2023/2024’
  2. Een bokaal
  3. Kledingpakket
  4. Voor alle provincie winnaars een unieke rondleiding achter de schermen bij de VAR tijdens de Dag van de FairPlay op 6 januari 2024

‚ÄčUitreiking: De verkiezing begint op 5 september 2023 met de aanmeldingsfase die loopt tot 8 oktober 2023. Het stemmen start op 30 september 2023 en eindigt op 12 november 2023. De winnaar in beide categorieën wordt aangekondigd op zaterdag 6 januari.

De internetsite: Het is niet toegestaan om de website op enigerlei wijze (technisch) te benaderen, te gebruiken of uit te lezen voor automatisch stemmen, het kopiëren van data naar andere opslagmedia, het versturen van spam, of voor andere doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie. Het gebruik van de website is voor eigen risico van de gebruiker. De aangeboden informatie is algemeen van aard en kan veranderen; de organisatie kan daarom niet garanderen dat deze volledig en juist is.

Kenmerken van het internet: Storingen, vertragingen of andere onregelmatigheden kunnen op elk moment optreden met betrekking tot de informatieverstrekking via internet en de website, inclusief de overdracht van virussen. De organisatie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor directe, indirecte of immateriële schade, inclusief gevolgschade en gederfde inkomsten, die voortvloeit uit calamiteiten veroorzaakt door het gebruik van internet als medium voor informatieoverdracht. Gebruikers zijn gewaarschuwd dat het versturen van informatie via e-mail veiligheidsrisico's met zich meebrengt. De organisatie aanvaardt nooit verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige schade die het gevolg is van het onderscheppen, gebruiken, misbruiken of wijzigen van informatie die door de organisatie en/of gebruikers via e-mail is verzonden door derden.

Informatie van derden en hyperlinks:
De organisatie kan geen garanties geven over de informatie of hyperlinks van derden en verwerpt elke aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die hieruit voortvloeit.

Tell-a-friend:
Deelnemers kunnen vrienden en bekenden uitnodigen om ook te stemmen, maar de organisatie kan niet garanderen dat deze uitnodigingen aankomen.

Cookies:
De website kan cookies gebruiken om het stemproces te verbeteren.

Onderhoud van en wijzigingen in de internetsite:
De organisatie kan de website tijdelijk buiten gebruik stellen voor onderhoud, aanpassing of verbetering zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Nominaties:
De organisatie kan scheidsrechters nomineren, maar anderen kunnen ook verzoeken tot nominatie indienen. Een genomineerde kan verzoeken om niet meer genomineerd te zijn.

Stemprocedure:
Deelnemers mogen maximaal één keer per categorie stemmen. De organisatie heeft het recht om stemmen niet mee te tellen en genomineerden te diskwalificeren bij vermoeden van fraude of misbruik.

Informatie, (win)acties en aanbiedingen van derden:
De organisatie kan informatie, (win)acties en aanbiedingen van derden communiceren, maar is niet aansprakelijk voor de inhoud of de vorm daarvan.

Persoonsgegevens:
De organisatie respecteert de privacy van de deelnemers en zal persoonlijke informatie behandelen in overeenstemming met de AVG.

Rapportages: De organisatie kan genomineerden inzicht geven in de stemmen, maar deze rapportages bevatten geen tot individuen herleidbare informatie.

Aansprakelijkheid: De organisatie en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit de verkiezing, het gebruik van de website, het stemmen of de uitreiking van prijzen.

Intellectueel eigendom: De organisatie en/of haar gelieerde partners bezitten de intellectuele eigendomsrechten op de verkiezing, het uiterlijk, de samenstelling en de techniek van de website. Alle informatie op de website, waaronder teksten, grafisch materiaal, logo's en audiovisueel materiaal, is beschermd door auteursrecht.
Het is gebruikers niet toegestaan om de website te gebruiken op een manier die in strijd is met de Auteurswet. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie of de derde rechthebbende, mogen gebruikers van de website de informatie op de website niet vermenigvuldigen, bewerken, exploiteren of anderszins beschikbaar stellen aan derden.
Het is belangrijk om te onthouden dat inbreuk op intellectuele eigendomsrechten ernstige juridische gevolgen kan hebben. Daarom is het altijd aan te raden om de juiste toestemming te verkrijgen voordat u informatie van dergelijke bronnen gebruikt of verspreidt.

Wijzigingen in de Algemene voorwaarden:
De organisatie heeft het recht om de voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Elke wijziging zal worden gecommuniceerd via de website.

Slotbepalingen:
De overeenkomst valt onder het Nederlands recht. In gevallen waar de voorwaarden niet voorzien, heeft de organisatie het laatste woord. Geschillen die kunnen ontstaan door het gebruik van de website worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Amsterdam, tenzij anders bepaald door dwingend recht. De organisatie handelt volgens de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Contact:
Voor vragen of opmerkingen over de voorwaarden, de verkiezing, de website, stemmen of prijzen, kan men contact opnemen via info@scheidsrechtervanhetjaar.nl of per post: Vote Company BV, Steijnlaan 16, 1217JS in Hilversum.
 

Partners
ARAG / KNVB

Voor iedere tussenstand en eindstand controleert Vote Company of de stemmen volgens de regels zijn uitgebracht en maakt het, indien daar aanleiding voor is, stemmen ongeldig.
 

Om deze website ten volle te benutten dient u cookies te accepteren - toon details